Адвокатско дружество Йорданов, Йотова и Писарска

Адвокатско дружество Йорданов, Йотова и Писарска

Трудово право и миграция

Адвокатско дружество „Йорданов, Йотова и Писарска“ предоставя правно съдействие и защита в областта на трудовото право, обхващащо:

 • Консултации по трудовоправни въпроси и спорове по Кодекса на труда и останалите приложими нормативни и подзаконови източници, регламентиращи трудовите правоотношения между работодател и работник/служител.

 • Правна защита и съдействие по трудови дела за уволнения, съкращения, неизплатени трудови възнаграждение и всякакви други трудовоправни спорове.

 • Изготвяне на пълен набор от документация, касаеща трудови договори, длъжностни характеристики, заповеди по Кодекса на труда, изготвяне на правила за реда и условията на работното място, договори за обучение на наети работници/служители и др./.

 • Споразумение за конфиденциалност.

 • Защита срещу нерегламентирани проверки и санкции от страна на Инспекция по труда и други административни органи, включително и обжалване на издадени административни актове.

 • Съдействие и водене на преговори при възникване, изменение или прекратяване на трудовото правоотношение.

 • Защита, правна помощ и съдействие при реализиране на дисциплинарна и имуществена отговорност на работници и служители.

 • Уреждане на отношенията между страните при прекратяване на трудовото правоотношение.

 • Правна помощ и съдействие при трудови злополуки, включително и не само при обявяването и оспорването им; обезшетение при трудова злополука, представителство пред НОИ при обявяване и разследване на трудова злополука, съдебно оспорване и обжалване на трудова злополука.

Консултациите по възникналите трудовоправни спорове се осъществяват от високо квалифицирани адвокати в „Адвокатско дружество Йорданов, Йотова и Писарска“.

„Адвокатско дружество Йорданов, Йотова и Писарска“ предоставя и правни консултации в областта на трудовата миграция, като сред предлаганите услуги са:

 • Консултиране относно възможността за трудова заетост на чужденци на територията на Република България;

 • Съдействие в процедурите по придобиване на разрешение за пребиваване и гражданство чрез инвестиция на територията на Република България;

 • Съдействие при изготвяне на необходимите документи и предоставяне на пълно правно обслужване в процедура за получаване на разрешение за работа в страната на граждани на трети страни.

 • Съдействие при изготвяне на относимите документи и предоставяне на пълно правно съдействие за уреждане на данъчните и осигурителните последици, свързани с наемане на работа на граждани на страни членки на ЕС;

 • Правно съдействие в процедура за получаване на разрешения за пребиваване в страната, както и в процедура за придобиване на българско гражданство, включително и съдействие в процедура по получаване на визи.

 • Правна защита и съдействие пред контролните органи на територията на Република България.

 

Ние подхождаме индивидуално и съобразяваме спецификите на всеки отделен конкретен случай, за да Ви предложим най-подходящото за Вас и за Вашия бизнес решение.

Адвокати, работещи в областта: адв. Камелия Йотова и адв. Полина Писарска.