Адвокатско дружество Йорданов, Йотова и Писарска

Адвокатско дружество Йорданов, Йотова и Писарска

Интелектуална собственост

„Адвокатско дружество Йорданов, Йотова и Писарска“ предлагат всеобхватно правно обслужване в сферата на интелектуалната собствено, включително и относимите обекти на индустриална собственост, художествена собственост, както и всички нови и бъдещи обекти на интелектуалната собственост, които навлизат в нашето ежедневие чрез телекомуникации, реклами, социални мрежи и т.нат. Правното съдействие обхваща всеки един аспект от нематериалните активи в нашето ежедневие и подпомага всеки човек, обърнал поглед към изкуството и личностната изява чрез защита на собствените му заявени авторски права.

Правното съдействие е насочено към задълбочено вникване на правните въпроси, породени от действащата и актуална правна уредба чрез „Закона за авторското право и сродните му права“, „Закон за патентите и регистрацията на полезни модели“, „Закон за марките и географските означения“, „Закон за промишления дизайн“, „Закон за топологията на интегрални схеми“, „Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни“ и всички други относими закони и подзаконови нормативни актове в областта на интелектуалната собственост.

„Адвокатско дружество Йорданов, Йотова и Писарска“ предоставя комплексно правно обслужване и защита в областта на интелектуалната собственост и обектите, подлежащи на правна защита, като:

 • Литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;

 • Музикални произведения;

 • Сценични произведения – драматични, музикално – драматични, пантомимични, хореографски и други;

 • Филми и други аудио – визуални произведения;

 • Произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;

 • Произведения на архитектурата;

 • Фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
 • Проекти, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;

 • Графично оформление на печатно издание;

 • Кадастрални карти и държавни топографски карти;

 • Преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;

 • Аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;

 • Периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, база данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали, както и

 • Части от произведения, подготвителни скици, планове и други подобни.

Дейността на „Адвокатско дружество Йорданов, Йотова и Писарска“ е насочена към защита на изключителното авторско право, чийто действия са насочени към индивидуалното използване и разпространение на създаденото от него произведение, както и регламентирания достъп на трети лица до това произведение. Съдействието ни включва правни консултации, анализ, преглед на документи, както и комплексно правно обслужване относно приложението на всички дейности, свързани с регламентираното използване на обектите на интелектуална дейност относно:

– възпроизвеждане на произведението;

– разпространението сред неограничен брой лиза на оригинали или екземпляри от произведението;

– публичното представяне или изпълнение на произведението;

– излъчване на произведението по безжичен път;

– предаването и препредаването на произведението по кабел;

– публичното показване на произведение на изобразителното изкуство и на произведение, създадено по фотографски или аналогичен за него начин;

– превеждането на произведението на друг език;

– преработка на произведението, включително и приспособяването и внасянето на всякакъв вид промени в произведението, какво и използването на произведението за създаване на ново, производно от него произведение;

– реализирането на архитектурен проект чрез построяване или изработване на обекта, за който той е предназначен;

– предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъщественот място и по време, индивидуално избрани за всеки от тях;

– вносът и износът на екземпляри от произведението в търговско количество, независимо дали са произведени законно или в нарушение на нормативните изиксвания.

„Адвокатско дружество Йорданов, Йотова и Писарска“ осигурява правна защита и съдействие, включително и процесуално представителство на всеки автор, който има право на възнаграждение за всеки вид използване на произведението и за всяка поредно използване от същия вид, както и при всяко нерегламентирано използване на произведението му без съгласието на автора.

„Адвокатско дружество Йорданов, Йотова и Писарска“ осигурява и комплексно правно обслужване в сферата на търговските марки, включително и не само правно съдействие относно:

 • Регистрация на търговската марка чрез съдействие за регистрация на национално, европейско и/или международно ниво;

 • Защита на заявителя по време на административната процедура по регистрация и последващо правно обслужващо, обвързано със защита на специфичните права на заявителя спрямо притежаваната от него търговска марка;

 • Правно съдействие и защита на изключителното право на притежателя на търговскат марка да я използва, да се разпорежда с нея;

 • Съдействие в случай на нерегламентирано използване на търговската марка от всяко трето лице чрез използване на съответния знак и/или такъв, който е идентичен на марката на стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана; поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката; и/или знакът и марката са идентични или сходни на марката за стоки или услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато по

  – ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването й без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по – ранната марка или би ги увредило.

„Адвокатско дружество Йорданов, Йотова и Писарска“ съдейства на притежателя на търговската марка за законосъобразното й използване по смисъла на закона, включително и не само:

 • Поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки;

 • Предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

 • Вносът или износът на стоките с този знак

 • Използването на знака в търговските книжа и в реклами.

„Адвокатско дружество Йорданов, Йотова и Писарска“ предлага всеобхватно правно съдействие и при нарушения спрямо изключителните права на притежателя на търговската марка от страна на трети лица, чийто действия са свързани с нерегламентирани действия, като:

 • Поставянето на марката върху материал, предназначен да се използва за етикиране или опаковане, за търговски книжа или за рекламиране на стоки или услуги, ако лицето, което извършва тези действия, знае или има основание да счита, че поставянето на марката е без съгласието на притежателя й;

 • Изработването на средство, специално предназначено или пригодено за възпроизвеждане на марката или за притежаването, или за съхраняването на такова средство, ако лицето, което извърши тези действия, знае или има основание да счита, че това средство служи или ще служи за произвеждане на стоки или на материал без съгласието на притежателя;

„Адвокатско дружество Йорданов, Йотова и Писарска“ предлага правна помощ и процесуално представителство при последващи съдебни спорове за защита на правата на притежателя на търговската марка.