Адвокатско дружество Йорданов, Йотова и Писарска

Адвокатско дружество Йорданов, Йотова и Писарска

Семейно и наследствено право

Адвокатско дружество „Йорданов, Йотова и Писарска“ предоставя всеобхватни комплексни правни услуги в областта на семейното и наследственото право. Чрез предоставените дейности в посочените отрасли, предлагаме на Вашето внимание комплексно правно обслужване и съответно вземане на адекватните решения, съобразени със спецификата на всеки индивидуален проблем.

Предоставяме пълно правно обслужване, съобразено с личните изисквания на всеки клиент и запазване на пълна конфиденциалност, като Ви предлагаме:

 

Семейно право:

 • Даване на правни консултации, свързани с брачни въпроси, касаещи сключването на брак и лични отношения между съпрузите.

 • Изготвяне на брачни договори преди и по време на сключен граждански брак.

 • Уреждане на съпружески имуществени отношения, включително законов режим на общност и законов режим на разделност.

 • Уреждане на договорен режим при семейноправните правоотношения между съпрузите.

 • Уреждане на спорове, свързани с прекратяване на брака, произход, родство и осиновяване.

 • Уреждане на спорове, свързани с отношенията между родители и деца, както и спорове за издръжка.

 • Правно съдействие относно процедури по настойничество и попечителство.

 • Съдействие по въпроси, свързани със закрила на детето по Закона за закрила на детето.

 • Всеобхватно правно съдействие при защита от домашно насилие.

 

Наследствено право:

 • Правни консултации по въпроси, свързани с наследствени правоотношения включително приемане на наследство, отказ от наследство и приемане на наследство по опис.

 • Изготвяне на завещание и съдействие при процедурата за неговото съхраняване или неговото отменяне.

 • Съдействие при правни спорове, отнасящи се за запазена и разполагаема част от наследство.

 • Съдействие относно възстановяване на запазена част на наследник.

 • Правно съдействие и процесуално представителство по спорове, отнасящи се до недействителност на завещанието.

 • Правно съдействие и процесуално представителство по въпроси за делба на наследство.

Екипът от адвокати в представеното Ви адвокатско дружество подхожда индивидуално със спецификите на всеки представен личен проблем и ангажира професионално и отговорно отношение по поставените проблеми.